Oferta

Administracja Kadrowa (Kadry)

 • Sporządzamy dokumentację dotyczącą nawiązania stosunku pracy:
  • Umowy o pracę
  • Informacja dla pracownika o warunkach zatrudnienia
  • Umowy o odpowiedzialności materialnej
  • Umowy o zakazie konkurencji
 • Zakładamy i prowadzimy akta osobowe pracowników
 • Dokonjuemy przeglądu istniejącej w firmie dokumentacji kadrowej – akt osobowych i regulaminów
 • Sporządzamy dokumentację związaną z przebiegiem zatrudnienia:
  • Wypowiedzenie warunków pracy i/lub płacy
  • Aneksy do umów o pracę
  • Ewidencja czasu pracy
 • Ustalamy uprawnienia pracownicze i rozliczamy wykorzystanie urlopów wypoczynkowych i innych obecności usprawiedliwionych, w tym: urlopów macierzyńskich, wychowawczych, bezpłatnych, zwolnień lekarskich i innych wynikających z obowiązujących przepisów
 • Sporządzamy dokumentację dotycząca rowiązania stosunku pracy:
  • Oświadczenia woli w zakresie rozwiązania stosunku pracy
  • Świadectwa pracy
 • Organizujemy szkolenia BHP
 • Przygotowujemy i przekazujemy dokumenty zgłoszeniowe wymagane przez ZUS (ZUA, ZIUA, ZCNA, ZWUA)

Administracja i Naliczanie Płac (Płace)

 • Naliczamy wynagrodzenia i inne świadczenia zgodnie z postanowieniami umów o pracę, zakładowych układów zbiorowych, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania i obowiązujących przepisów
 • Naliczamy wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłki chorobowe i macierzyńskie, wynagrodzenia i ekwiwalenty urlopowe
 • Sporządzamy:
  • Listy płac
  • „Paski” dla pracowników
  • Raporty RMUA
  • Zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • Przygotowujemy pliki przelewów wynagrodzeń w formacie uzgodnionym ze Zleceniodawcą
 • Sporządzamy dekalaracje rozliczeniowe do ZUS (DRA, RCA, RSA, RZA) i informujemy Zleceniodawcę o terminach płatności
 • Obliczamy zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i informujemy Zleceniodawcę o terminach płatności
 • Sporządzamy roczne rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-4R, PIT-11, PIT-40)
 • Prowadzimy:
  • Kartoteki wynagrodzeń
  • Kartoteki zasiłkowe

Obsługa Księgowa (Księgowość)

 • Prowadzimy:
  • Księgi Rachunkowe
  • Ksiegi Przychodów i Rozchodów
 • Rejestrujemy dowody księgowe w księgach rachunkowych zgodnie z zasadami rachunkowości
 • Prowadzimy comiesięczne wyliczanie zobowiązań podatkowych oraz sporządzamy i wysyłamy deklaracje podatkowe CIT i VAT
 • Dokonujemy zamknięcia roku (Księga Przychodów i Rozchodów)
 • Sporządzamy roczny bilans i rachunek wyników wraz z wymaganymi deklaracjami i sprawozdawczością statystyczną (księgi handlowe)
 • Sporządzmy deklaracje VAT-UE, INTRASTAT.
 • Sporządzamy sprawozdania do GUS i NBP
 • Opracowujemy i wdrażamy zasady rachunkowości, w tym zakładowe plany kont
 • Opracowujemy założenia polityki rachunkowości oraz instrukcje obiegu dokumentów.

Dodatkowe usługi

Na życzenie Klienta wykonujemy dodatkowe usługi:

 • Organizujemy imprezy firmowe.
 • Dzięki posiadanemu doświadczeniu możemy pomóc Klientowi w usprawnieniu komunikacji wewnętrznej w firmie. Prowadzimy szkolenia w zakresie usprawnienia procesu przepływu dokumentów.
 • Prowadzimy rekrutację pracowników na stanowiska wykonawcze i kierownicze. Pomagamy w sporządzeniu opisów stanowisk pracy. Przygotowujemy ogłoszenia rekrutacyjne we współpracy z Klientem i w publikujemy w odpowiednio wybranych mediach.
 • Współpracujemy z wysokiej klasy specjalistami bezpieczeństwa i higieny pracy.  Organizujemy szkolenia wstępne, szkolenia okresowe dla pracowników  oraz szkolenia okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami.

Regulaminy i sprawozdania

 • Regulamin Pracy, Wynagradzania czy Funduszu Świadczeń Socjalnych to dokumenty wymagane prawem pracy, które musi mieć każda firma zatrudniająca powyżej 20 osób. Często są to bezużyteczne dokumenty przepisane z gotowych wzorów i nie odpowiadające specyfice firmy. Korzystając z naszych kilkunastoletnich doświadczeń w przygotowywaniu regulaminów, tworzymy dokumenty  użyteczne i praktyczne, które wspierają strategię personalną firmy. Przygotowujemy:
  • Regulamin Pracy,
  • Regulamin Wynagradzania i Premiowania
  • Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  • Regulamin Telepracy
 • Wraz z rozwojem firmy pojawia się potrzeba zapewnienia standaryzacji i spójności praktyk zarządzania personelem, od zapobiegania lobbingowi w miejscu pracy, poprzez procedury rekrutacji i selekcji pracowników,  postępowanie w przypadku konieczności rozstania się z pracownikiem po gospodarowanie flotą samochodową. Identyfikujemy potrzeby Klienta w tym zakresie i przygotowujemy odpowiednie dokumenty takie jak:
  • Wewnętrzną Politykę Antymobbingową
  • Zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników
  • Procedura zatrudniania pracowników
  • System ocen pracowników
  • Zasady polityki samochodowej
 • Sporządzamy i wysyłam do PFRON dekaracje miesięczne i deklarcję roczną.
 • Przygotowujemy i przesyłamy do GUS obligatoryjne dla Klienta sprawozdania statystyczne.
 • Sporządzamy raporty o wynagrodzeniach, stanie zatrudnienia i inne zestawienia danych kadrowych zgodne z potrzebami i oczekiwaniami Klienta. Przygotwywane przez nas raporty i anlizy są przydatne w procesie budżetowania i kontroli kosztów osobowych w firmi, oraz krótko- i długoterminoweo planowania zatrudnienia.